• Jarenlange ervaring in esthetische tandheelkunde voor een betaalbare prijs
 • Tandvleescorrectie door onze ervaren implantoloog
 • Reguliere tandheelkunde
 • Alle esthetische behandelingen
 • Alle orthodontische behandelingen al 5 jaar succesvol uitgevoerd in Borne
 • Implantologie door zeer ervaren implantoloog
 • Kindertandheelkunde
 • Ervaren met het behandelen van angstige patiënten
 • Complete mondzorg in Borne onder 1 dak
 • Geen verwijspraktijk

Taakdelegatie

Bij taakdelegatie gaat het om taken die niet behoren tot het deskundigheidsgebied van de persoon aan wie de taken worden gedelegeerd en kan het zowel gaan om voorbehouden als om niet-voorbehouden handelingen. Aan het delegeren van taken (zowel voorbehouden als niet-voorbehouden handelingen) zijn de volgende voorwaarden verbonden.

Voorwaarden

Bij taakdelegatie in de mondzorg dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden. In geval van voorbehouden en niet-voorbehouden handelingen:

 • De tandarts verstrekt opdracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van protocollen.
 • De tandarts vergewist zich van de bekwaamheid van de gedelegeerde voor het uitvoeren van de handeling en deze moet zichzelf ook bekwaam achten.
 • De gedelegeerde informeert de patiënt dat een handeling wordt uitgevoerd in opdracht van de tandarts.
 • De behandelgegevens worden vastgelegd in één patiëntendossier, waarvoor de tandarts verantwoordelijk is.

Sommige behandelingen nemen meer risico’s met zich mee dan andere. Daarom heeft de wetgever 2 groepen gemaakt t.w.;

“Voorbehouden Handelingen” en “Niet Voorbehouden Handelingen”.

Voorbehouden Handelingen in de mondzorg zijn:

 1. Heelkundige handelingen, bijvoorbeeld extracties; het plaatsen van implantaten; het doen van zenuwbehandelingen of het prepareren van caviteiten
  (boren en vullen van gaatjes).
 2. Het geven van injecties ,bijvoorbeeld locale verdoving
 3. Het ondernarcose brengen.
 4. Het maken van röntgenfoto’s.
 5. Het voorschrijven van geneesmiddelen.

Niet Voorbehouden Handelingen zijn:

 1. Alle overige handelingen

Voorbehouden handelingen kunnen alleen gedelegeerd worden door zorgverleners die zelfstandig bevoegd zijn.

WET WGBO: Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Als zorgverlener in de mondzorg bestaat een informatie plicht naar de patiënt/zorgcliënt denk hierbij aan:

 1. Het doel van het onderzoek.
 2. De diagnose.
 3. Het behandelplan.
 4. De risico’svan het onderzoeken/of behandeling.
 5. Alternatieven.
 6. Wat moet u doen of juist niet doen.
 7. Wanneer het onderzoeken of behandeling zal plaatsvinden.
 8. Hoe lang het onderzoek en of behandeling zal duren.
 9. Medicijnen/ pijnbestrijding die u eventueel moet slikken.
 10. De prognose.
 11. Wat u na het onderzoek wel of niet moet doen en hoe u zich zult voelen.
 12. Wat de kosten zijn.
 13. Wat er gebeurt wanneer u zich niet laat behandelen.

Taakdelegatie is ook afhankelijk van de patiënt/zorgcliënt. Zonder toestemming van de patiënt/zorgcliënt is behandeling niet mogelijk. De patiënt/zorgcliënt bepaalt wie de zorg verleent, door toestemming te geven!!

Tips voor de patiënt/zorgcliënt

 1. Maak uw wensen kenbaar.
 2. Zorg dat u weet wat u wilt vermelden.
 3. Bereid de vragen voor die u heeft.
 4. Zorg dat u weet welke medicijnen u slikt.
 5. Controleer hoe u verzekerd bent tegen eventuele tandartskosten.
 6. Ga na of er eventuele behandelingen van te voren schriftelijk bij uw
  zorgverzekeraar moeten worden aangevraagd.
 7. Stel u op de hoogte van de betalingsvoorwaarden van de tandartsenpraktijk of
  eventuele betalingsregelingen.
 8. Zorg dat u voldoende bedenktijd heeft voordat u toestemming geeft voor het
  uitvoeren van de behandeling
 9. Als u de informatie niet of onvoldoende krijgt, haal dan de informatie die
  u graag zou willen weten bij ons in de praktijk.

Richtlijnen voor het vervaardigen / ontwikkelen van röntgenfoto’s door tandartsassistente

Het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de intraorale, panoramische en schedelprofiel opname (zie bijlage VII protocol) kan worden opgedragen aan tandartsassistenten mits:

 • De tandarts zich ervan heeft vergewist dat de assistent bekwaam is voor het uitvoeren van deze handelingen
 • De tandartsassistent een externe opleiding radiologische opnametechniek heeft afgerond met een certificaat/ diploma.
 • De tandartsassistent zichzelf deskundig en bekwaam en in staat acht de opdracht uit te voeren: in het algemeen wordt aangenomen dat voor het bewijzen van bekwaamheid tenminste noodzakelijk is dat er toezicht door derden (professionals in het opleidingscircuit) op de opleiding is ( 2008-01-IGZ , RTC Amsterdam 04/107T). En de werking van het toestel beheerst.

Als bewijs voor bekwaamheid dient de tandartsassistent aan te tonen dat een degelijke scholing op het gebied van röntgenopnametechniek is gevolgd. De inhoud van de additionele cursus bestaat ten minste uit:

Kennis omtrent:

 • Eigenschappen van straling.
 • Gevaren van straling.
 • Bescherming tegen straling.
 • Basale anatomie en röntgenanatomie.
 • Herkennen van fouten in opname en filmverwerking.
 • Gebruik apparatuur.

En uit vaardigheid in:

 • Plaatsen van film of sensor m.b.v. instelapparatuur en richten van röntgentoestel voor bitewing- en solo-
 • röntgenfoto’s.
 • Plaatsen en voorbereiden van de patiënt voor een panoramische opname.
 • Het bedienen van de apparatuur.

Als de assistente een mbo-opleiding tandartsassistente (met radiologische opnametechnieken in het curriculum) heeft gevolgd is verdere opleiding niet noodzakelijk. Ook mondhygiënisten en tandartsassistenten die opnamen maken dienen elke vijf jaar bij- en nascholing te volgen.