• Jarenlange ervaring in esthetische tandheelkunde voor een betaalbare prijs
 • Tandvleescorrectie door onze ervaren implantoloog
 • Reguliere tandheelkunde
 • Alle esthetische behandelingen
 • Alle orthodontische behandelingen al 5 jaar succesvol uitgevoerd in Borne
 • Implantologie door zeer ervaren implantoloog
 • Kindertandheelkunde
 • Ervaren met het behandelen van angstige patiënten
 • Complete mondzorg in Borne onder 1 dak
 • Geen verwijspraktijk

Huisregels/Privacyreglement

U dient te allen tijde een legitimatiebewijs en een geldig inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje, bij u te hebben.

Uw gegevens up-to-date

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer). Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen.

Wachttijd

We streven ernaar iedereen op tijd te behandelen. We willen goed behandelen en dat houdt in dat een behandeling wel eens langer duurt dan verwacht. Als u heeft moeten wachten zullen we ook voor u de tijd nemen die nodig is. Als u geen tijd heeft om te wachten kunt u desgewenst een nieuwe afspraak maken.

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren (uitgezonderd de weekenddienst). Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt / geannuleerd. Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het tijdgebrek dat hierdoor is onstaan.

Het niet nakomen van een afspraak

De zorgverlener heeft de plicht om u als patiënt te wijzen op de consequenties van het niet nakomen van de gemaakte afspraken.

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch te melden. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Medisch gegevens

Wij verzoeken u bij elke behandeling ons te informeren betreffende uw medische gegevens zoals, medicijn gebruik, hart- en vaatziekten, cholesterol, infecties, zwangerschap, etc. dit zowel in uw belang als het onze.

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.

Betaling

De patiënt moet zorgen dat het betalingsgedrag volgens afspraak verloopt.

Klachten

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons personeel kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij direct iets voor u doen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan hebben gegeven, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen.

Uw eigendommen

Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Werth is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Het niet nakomen van de huisregels

Indien de patiënt herhaaldelijk afwijkt van de huisregels, zullen wij hem er schriftelijk op wijzen dat er sancties zullen volgen indien hij nogmaals niet conform de huisregels handelt. Wij maken hier een nauwkeurig dossier van met alle feiten omtrent bezoek- en betaalhistorie.

Indien de patiënt een zodanige historie heeft opgebouwd van betalingsachterstanden en no-show (het niet verschijnen op afspraak) kan de praktijk ervoor kiezen om de behandelovereenkomst met de patiënt te beëindigen. De patiënt stelt eigenlijk de praktijk niet in staat om hem te behandelen.

Wij hebben dan wel aantoonbaar de patiënt herhaaldelijk gewezen op de mogelijke beëindiging van de patiënt – zorgverlener relatie.

Tot slot

Om een voor beide partijen voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van groot belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt; over het algemeen adviseren wij kinderen en volwassenen om twee keer per jaar een periodieke controle uit te laten voeren. In overleg met u kan dit aantal op indicatie verhoogd of verlaagd worden. Om uw gebit zo lang mogelijk in goede staat te houden en om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne; gezien het belang dat wij hieraan hechten, zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden.

Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Bescherming persoonsgegevens:

Als patiënt gaat u een relatie aan met uw tandarts(praktijk). De overheid heeft een wetgeving ontwikkeld waarin deze relatie wordt geregeld. Enkele belangrijke zaken treft u hier aan.

Rechten

Bescherming persoonsgegevens

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw privacy. Bij TandartspraktijkWerth worden alle noodzakelijke gegevens voor de behandeling van een patiënt geregistreerd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Praktijk beschermt uw privacy conform deze wet en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens.

Tandartsen en andere medewerkers van Tandartspraktijkwerth zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling zijn betrokken.

Recht op informatie

Als goede zorgverlener is het onze plicht u o.a. te informeren over:

 • De aard en het doel van de voorgestelde behandeling of onderzoek;
 • Indien van toepassing de gevolgen of de eventuele risico’s van de behandeling en de prognose;
 • Eventueel alternatieve behandelingsmogelijkheden;
 • En alle gepaard gaande kosten;

Als patiënt beslist u over de behandeling die u ondergaat. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan gerust om uitleg.

 

 

Privacy

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Mondzorg Breestraat streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gezondheid gegevens;
 • Zorgverzekering gegevens;
 • BSN nummer;
 • Zorgverleners waarmee wij contact op moeten nemen i.v.m. uw behandeling.

Grondslag van gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een patiëntenkaart
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het verzenden van facturen;
 • Het doorverwijzen naar een ander zorgverleners zoals kaakchirurg en tandtechnieker.

Verstrekking van uw gegeven aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Wij hebben goed firewalls en virusbescherming die wij regelmatig updaten zoals de norm voor informatiebeveiliging. Wij hebben binnen de praktijk een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd.

Verwijzeng naar websites van derden

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.